غلطک الیافی است که  با توجه به پارامترهای گوناگونی

مانند بلندی پرز، طول و قطر برای کار رنگ آمیزی استفاده میشود

ودر اندازه های مختلف

غلطک اسفنجی نیمه قطور ازمیر

تماس بگیرید

غلطک گونش ترکیه ۵cm

تماس بگیرید

غلطک اسفنجی قطور گونش ترکیه

تماس بگیرید

غلطک اسفنجی ۱۰cm ازمیر

تماس بگیرید

غلطک قطور مو نیمه بلند۲۵cm گونش ترکیه

تماس بگیرید

غلطک قطور موبلند ۲۵cmگونش ترکیه

تماس بگیرید

غلطک گونش ترکیه ۱۰cm

تماس بگیرید

غلطک گونش ترکیه ۲۵cm

تماس بگیرید

غلطک گونش ترکیه۲۰cm

تماس بگیرید

غلطک همکاره گونش ترکیه medium 20cm

تماس بگیرید

غلطک همه کاره گونش ترکیه big 25cm

تماس بگیرید