از چسب حرارتی  برای کارهای هنری و تزیئنی استفاده می شود

و نیز از این چسب برای عایق بندی و درزگیری پنجره ها و درزها می توانید استفاده میشود