بعنوان عایق برودتی و رطوبتی بسیار مناسب است.

دارای چسبندگی عالی به اکثر قطعات ساختمانی و صنعتی میباشند

در برابر رطوبت، گرما،آب و یسیاری از مواد شیمیایی مقاومت بالایی دارد