فرموله شده برای مقاومت در برابر دماهای کارکرد

بالاتر  ایمن برای سنسورها مقاوم در برابر ترک خوردگی

مهاجرت ناشی از چرخه های حرارتی

مقاوم در برابر آب، روغن و ضد یخ و روغن موتور

چسب مزدا کوچک(۳۰گرمی) غفاری

۲۴,۵۰۰ تومان

چسب مزدا واشر ساز 85 گرمی پمادی بزرگ غفاری

۵۹,۰۰۰ تومان

چسب واشر ساز 30 گرمی زیپر

۲۷,۰۰۰ تومان

چسب واشر ساز 85 گرمی زیپر

۵۷,۵۰۰ تومان

چسب واشر ساز سیکا

۷۰,۰۰۰ تومان

چسب واشر ساز ویکتور راینز

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چسب واشرساز غفاری مدل سنزور حجم 85 گرم

۷۶,۰۰۰ تومان