فرموله شده برای مقاومت در برابر دماهای کارکرد

بالاتر  ایمن برای سنسورها مقاوم در برابر ترک خوردگی

مهاجرت ناشی از چرخه های حرارتی

مقاوم در برابر آب، روغن و ضد یخ و روغن موتور

نمایش دادن همه 7 نتیجه