افزودنی های زودگیر بتن باعث افزایش سرعت آبگیری در بتن میگردد، بتن زودتر به مقاومت می رسد.

و تسریع درگیرش بتن است، در هوای سرد برای بتن ریزی استفاده می شود.

مشاهده همه 4 نتیجه