یک بتن و ملات سیمانی بوده که از طریق  پرکردن منافذ بتن

سبب کاهش نفوذپذیری ان در برابر مایعات می شود

عملکرد بهینه  محصول در ترکیب با محصولات روان کننده  و فوق روان کننده