اسپیسرها ابزاری برای فاصله انداختن منظم میلگردها در بتن می باشند

که در نوع های مختلف و اندازه های مختلف بنا به نیاز انتخاب و استفاده می شوند.