ترکیب آماده بر پایه سیمان،فیلرهای معدنی،پیکمنت های رنگی،افزودنی های اصلاح کننده و ترکیبات پلیمری جهت بندکشی کف و دیوار، آماده مصرف است،

با آب مخلوط و خمیر حاصله با ماله بندکشی قابل اجرا میباشد.

پس از گیرش در برابر آب مقاوم میگردد

چسبندگی فوق العاده به جداره سنگ و کاشی دارد