ازعایق در پشت بامهایی استفاده میشود که عایق، سطح نهایی کار باشد.

همچنین روکش آلومینیوم نور خورشید را برگردانده و مانع از گرم شدن بیش از حد عایق و بام میشود.

مزایا
• تطبیق با شرایط اقلیمی مناطقی که داراي تابستان معتدل و گرم میباشند.
• مقاومت مکانیکی عالی
• دوام عالی در برابر فرسودگی در مجاورت هوا و حرارت
• پایداري حرارتی بالا