مقاومت آببندی و درزگیری فوق العاده

فواصل،شکافها و درزهای موجود در قسمتهای مختلف ساختمان مانند درزهای انبساط، فواصل میان قطعات پیش ساخته نما،ژوئنها و….