سنباده ورقه ای یا پوستاپ  از جنس کاغذ،مقوا،پارچه است

که به وسیله چسب دانه های سخت ساینده بر روی ان نصب شده است

سنباده پوستاب 1000 روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب 1200 روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب 1800 روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب 2000 روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب 220روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب 600روزا

تماس بگیرید

سنباده پوستاب800 روزا

تماس بگیرید

سنباده متری 100 روزا

تماس بگیرید

سنباده متری 120 روزا

تماس بگیرید

سنباده متری 160 روزا

تماس بگیرید

سنباده متری 80 روزا

تماس بگیرید

سنباده متری آریا (100)

تماس بگیرید