غلطک الیافی است که  با توجه به پارامترهای گوناگونی

مانند بلندی پرز، طول و قطر برای کار رنگ آمیزی استفاده میشود

ودر اندازه های مختلف

غلطک اسفنجی نیمه قطور ازمیر

۲۶۰,۰۰۰ تومان

غلطک گونش ترکیه 5cm

تماس بگیرید

غلطک اسفنجی قطور گونش ترکیه

۴۰۰,۰۰۰ تومان

غلطک اسفنجی 10cm ازمیر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

غلطک قطور مو نیمه بلند25cm گونش ترکیه

تماس بگیرید

غلطک قطور موبلند 25cmگونش ترکیه

تماس بگیرید

غلطک گونش ترکیه 10cm

تماس بگیرید

غلطک گونش ترکیه 25cm

تماس بگیرید

غلطک گونش ترکیه20cm

تماس بگیرید

غلطک همکاره گونش ترکیه medium 20cm

تماس بگیرید

غلطک همه کاره گونش ترکیه big 25cm

تماس بگیرید