غلطک الیافی است که  با توجه به پارامترهای گوناگونی

مانند بلندی پرز، طول و قطر برای کار رنگ آمیزی استفاده میشود

ودر اندازه های مختلف